BÁO GIÁ

BÁO GIÁ DỊCH THUẬT VÀ THÔNG DỊCH 2016

Ngôn ngữPhí dịch thuật (ước tính)Ghi chú
Dịch văn bản Nhật > Việt, đơn giản120,000 VND/trang A4 (400 chữ Nhật) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Nhật > Việt, chuyên môn200,000 VND/trang A4 (400 chữ Nhật) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Nhật > Việt, lĩnh vực khó250,000 VND/trang A4 ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Nhật, đơn giản160,000 VND/trang A4 (300 từ Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Nhật, chuyên môn250,000 VND/trang A4 (300 từ Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Nhật, lĩnh vực khó300,000 VND/trang A4 (300 từ Việt) ~Chưa VAT (10%)
Thông dịch Nhật Việt, đơn giản1,600,000 VND/ngày, 1,200,000 VND/nửa ngày ~Chưa VAT (10%)
Thông dịch Nhật Việt, chuyên môn2,990,000 VND/ngày, 2,500,000 VND/nửa ngày ~Chưa VAT (10%)
Thông dịch Nhật Việt, lĩnh vực khó3,900,000 VND/ngày, 3,200,000 VND/nửa ngày ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Anh > Việt, đơn giản100,000 VND/trang A4 (200 từ tiếng Anh) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Anh > Việt, chuyên môn160,000 VND/trang A4 (200 từ tiếng Anh) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Anh, đơn giản120,000 VND/trang A4 (300 từ tiếng Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Anh, chuyên môn180,000 VND/trang A4 (300 từ tiếng Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Trung > Việt, đơn giản100,000 VND/trang A4 (400 chữ tiếng Hoa) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Trung > Việt, chuyên môn160,000 VND/trang A4 (400 chữ tiếng Hoa) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Trung, đơn giản120,000 VND/trang A4 (300 từ tiếng Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Việt > Trung, chuyên môn180,000 VND/trang A4 (300 từ tiếng Việt) ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Anh <=> Nhật đơn giản180,000 VND/trang A4 ~Chưa VAT (10%)
Dịch văn bản Anh <=> Nhật chuyên môn280,000 VND/trang A4 ~Chưa VAT (10%)