Dịch bổ ngữ trực tiếp cho chủ đề chỉ người

Bổ ngữ trực tiếp cho chủ đề chỉ người là gì?

Trong tiếng Nhật, một bổ ngữ (modifier / 修飾語 shuushokugo) có thể bổ nghĩa trực tiếp cho chủ đề (chủ ngữ, subject) chỉ người:

優秀な彼は簡単に大学に合格した.
Cậu ấy, vốn xuất sắc, đã dễ dàng đậu đại học.
He, who is excellent, passed university exams easily.

優秀な学生である彼は簡単に大学に合格した.
Cậu ấy, vốn là một học sinh xuất sắc, đã dễ dàng đậu đại học.
He, who is an excellent student, passed university exams easily.

話を聞いて驚いたその女性は言葉を出せなかった.
Người phụ nữ đó, người nghe chuyện và ngạc nhiên, đã không thể nói câu nào.
That woman, who heard the story and was surprised, couldn't speak a word.

Tiếng Anh và tiếng Việt thì không thể bổ nghĩa trực tiếp cho chủ đề chỉ người như vậy mà phải dùng đại từ nhân xưng.

Cách dịch bổ ngữ trực tiếp cho chủ đề

  • Aい / Aな + N ~ = N, vốn A, ~
  • N2 である N1 ~ = N1, vốn là N2, ~ / N1, người là N2, ~ / N1 - người là N2 ~
  • Phrase + N ~ = N, người [vế câu / phrase], ~ / N - người [vế câu], ~
Để dịch chúng ta có thể dùng:
  • "vốn" để chỉ bản chất / tính chất của ai đó, thứ gì đó hoặc
  • dùng đại từ (pronoun) cùng cặp "hai dấu phẩy" để chú thích, hay dùng cặp "gạch ngang - dấu phẩy" để chú thích

Đại từ (Pronoun): người, thứ, người mà, thứ mà, v.v.... (who (is), that (is), etc.)
Comments