Cách dịch danh sách không đầy đủ "ya" "nado" "to itta"

Dịch danh sách không đầy đủ với "nado"

"nado" など trong tiếng Nhật được dùng để chỉ ví dụ hay danh sách không đầy đủ, các cách dịch tương ứng trong tiếng Việt là:
 • như ~ v.v... (English: etc.)
 • chẳng hạn (English: say, for example)
 • ví dụ như (English: for example)
 • như (English: such as)
Tùy trường hợp mà chọn cách dịch thích hợp, nhưng nên theo quy tắc dưới đây:
 • Trong ngôn ngữ trang nghiêm, chính thức hay văn bản viết: "v.v..."
 • Ngôn ngữ nói chuyện: "chẳng hạn" / "chẳng hạn như"
 • Thông thường: "ví dụ như"
 • Trong các câu dài cần sự ngắn gọn, đơn giản cho dễ hiểu: "như"

Ví dụ:

銀行,製造企業など様々な会社が展覧会に参加した.
Nhiều công ty như ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất, v.v... đã tham gia hội chợ.

バナナ,りんごなど買ってきて!
Mua về chuối, táo chẳng hạn!

バナナ,りんごなどの果物を買いました.
Tôi đã mua trái cây như chuối, táo.

工程改善,技術革新などの方法を考えて効率を向上させております.
Chúng tôi đang suy nghĩ các phương pháp ví dụ như cải tiến công đoạn, đổi mới kỹ thuật để nâng cao năng suất.

Dịch câu có nhiều "nado": Dịch sao cho dễ hiểu và tránh trùng lặp

 • 既存のビジネスや投資家からの資金などで展開できるビジネスなど,様々な改善などによる効率化を図っています.
 • Chúng tôi đang tìm cách nâng cao năng suất dựa vào các cải tiến chẳng hạn, ví dụ như các kinh doanh đã có hay các kinh doanh có thể triển khai như bằng nguồn vốn từ các nhà đầu tư.

Dịch đưa ví dụ với "to itta"

"to itta" trong tiếng Nhật là để đưa ra ví dụ. Dịch ra tiếng Việt là:
 • ~といった = như ~, ví dụ như ~

外国語の勉強,ウェブ製作のスキルアップといった方法で給料を上げることはお考えですか.
Bạn có nghĩ tới việc nâng cao mức lương bằng các phương pháp như học ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng làm web không?

Dịch "ya" や cho danh sách không đầy đủ

"ya" や là dùng cho danh sách không đầy đủ, thường đi với "nado" thành một cặp như:

貝料理ベトナムラーメンなどいろいろなベトナム料理を試した
Tôi đã thử nhiều món ăn Việt Nam như món ốc phở.

Cách dịch tiếng Việt:
 • "và" (EN: and): Danh sách không đầy đủ
 • "hay" (EN: or): Danh sách lựa chọn (không đầy đủ)
Tùy tình huống liệt kê danh sách không đầy đủ hay lựa chọn (choice) mà dịch là "và" hay "hay".

登山海に行くことで休養しよう.
Chúng ta hãy nghỉ ngơi bằng việc leo núi hay đi biển.

(C) Saigon Aroma Translation
Comments